نفرات برتر بخش علمی کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی معرفی شدند

نفرات برتر بخش علمی کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی معرفی شدند

نفرات برتر بخش علمی کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی معرفی شدند.

براساس این گزارش هیأت داوران بخش علمی کنگره متشکل از دکتر یعقوب آژند (استاد تمام دانشگاه تهران)، دکتر مهدی محمدزاده(دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز) و کریم میرزایی (استاد یار دانشگاه هنر اسلامی تبریز) پس از مطالعه و ارزیابی مجموع مقالات راه یافته به کنگره به تعداد ٣٢ عنوان باتفاق آراء چهار مقاله و باضافه دو مقاله مشترک را که حاوی نقاط تازه بوده و در راستای محورهای کنگره نوشته شده بودند را بعنوان مقالات برگزیده به ترتیب زیر اعلام نمودند.

امیر فرید برای مقاله یک چلیپا از میرعلی تبریزی به عنوان نخستین چلیپا نویس نستعلیق، جمشید پوراسمعیل نیازی برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق، محمدنقی نوعی پور برای مقاله تبریز خاستگاه نستعلیق و بزرگان نستعلیق نویس تأثیرگذار تبریزی در قرن هشتم و نهم هجری قمری، احمد ارجمندی برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق،مهدی ممدوح برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق، آثار، شاگردان او و آراء تذکره نویسان در مورد وی و مریم عبداللهی برای مقاله میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق،آثار و شاگردان و پیروان او به عنوان نفرات برتر این بخش معرفی شدند.
دیدگاهتان را بنویسید